Get Adobe Flash player

แวะเยียมชม

034302
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดื่อนทีแล้ว
รวม
43
31
250
33627
960
2374
34302

ไอพี: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-21 14:23:40
0 Comments

วิสัยทัศน์  

           “ภายในปี ๒๕๖๐ โรงเรียนได้มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม  บุคลากรมีคุณภาพ บริหารงานโปร่งใส เทคโนโลยีก้าวไกล ชุมชนร่วมใจพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ประชาคมอาเซียน”

 

พันธกิจ    (Mission)

. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานสากล

. น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใน    

ชีวิตประจำวัน

. กระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

. กำหนดและดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุม กำกับ ติดตาม

ประเมินผล   และตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้

. ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษา

. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

     ๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป้าประสงค์    (Goals)

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่การเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

sm 01

: : : : :
ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม.33. สงวนลิขสิทธิ์.