Get Adobe Flash player

แวะเยียมชม

034284
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดื่อนทีแล้ว
รวม
25
31
232
33627
942
2374
34284

ไอพี: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-21 13:32:26
0 Comments

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

 

 

     ) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ สภาพดินร่วนปนทราย ดินลูกรัง สภาพพื้นดินลึกลงไปเป็นชั้นของหินขนาดใหญ่ มีประชากรเขตพื้นที่ตำบลทุ่งมนประมาณ ๗,๐๔๙ คน แบ่งเป็น ชาย ๓,๕๓๙ คน หญิง ๓,๕๑๐ คน และประชากรเขตพื้นที่ตำบลสมุดประมาณ ๔,๐๑๘ คนแบ่งเป็น ชาย ๑,๙๖๕ คน หญิง ๒,๐๕๓ คน ลักษณะของประชากรในชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวสุรินทร์(ชาวเขมร) และชาวจีนมาตั้งรกรากเพิ่มเติม  รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของเครือญาติ  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านทุ่งมน บ้านโชคบรันพัฒนา บ้านตาเจียด  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย            ปลูกยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย สุกร ไก่  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแซนโฎนตา (ประเพณีไหว้บรรพบุรุษพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์) ประเพณีเขาคิรีวงคต ภาษาถิ่นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร รองลงมาเป็นภาษาลาว

 

     ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ ทำนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๔,๕๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน

 

     ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

 

         โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทำขนมจีน กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์  โรงเพาะเห็ดฟาง สถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุด วัดเพชรบุรี  วัดอุทุมพร  สถานีวิทยุชุมชนตำบลทุ่งมน  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน และองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด   ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ บริจาครถยนต์ ๑ คัน อาคารศาลาพระพุทธรูป ๑ หลัง และได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าของโรงเรียนมาโดยตลอด

 

         ข้อจำกัดของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้แก่ พื้นที่ส่วนใหญ่ลึกลงไปจากชั้นผิวดิน เป็นชั้นของหินขนาดใหญ่ สระน้ำกักเก็บน้ำไม่ได้ตลอดทั้งปี

 

sm 01

: : : : :
ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม.33. สงวนลิขสิทธิ์.