Get Adobe Flash player

แวะเยียมชม

034298
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดื่อนทีแล้ว
รวม
39
31
246
33627
956
2374
34298

ไอพี: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-21 14:08:57
0 Comments

 

. ข้อมูลทั่วไป

 

              ชื่อโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ที่ตั้งหมู่ที่ ๒ บ้านโชคบรันพัฒนา ตำบลสมุดอำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๔๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โทร -  โทรสาร -

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   website : http://www.thungmonwit.ac.th

 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๖๐ ไร่   ตารางวา 

 

เขตพื้นที่บริการ ๒ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสมุด ตำบลทุ่งมน จำนวนทั้งหมด ๑๙ หมู่บ้าน

 

          จำนวนหมู่บ้าน ๑๙  หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

 

                   ตำบลสมุด                                       ตำบลทุ่งมน

 

หมู่ที่  ๑  บ้านทุ่งมนตะวันออก                                หมู่ที่  ๑  บ้านทุ่งมน

 

หมู่ที่  ๒ บ้านโชคบรันพัฒนา                                   หมู่ที่  ๒ บ้านทุ่งมน

 

หมู่ที่  ๓ บ้านตาดอก  บ้านทมอ  บ้านโคกปะเดียกหมู่ที่  ๓ บ้านตาเจียด

 

หมู่ที่  ๔ บ้านโคกจ๊ะ                                            หมู่ที่  ๔ บ้านกำไสจาน

 

หมู่ที่  ๕ บ้านนาครอง                                          หมู่ที่  ๕ บ้านตาอี

 

หมู่ที่  ๖ บ้านตาปาง                                            หมู่ที่  ๖ บ้านหนองหรี่

 

หมู่ที่  ๗ บ้านสมุด                                              หมู่ที่  ๗ บ้านพลับ

 

หมู่ที่  ๘ บ้านหนองยาว                                       หมู่ที่  ๘  บ้านสะพานหัน

 

                                                               หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งมน

 

                                                              หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสรโอ  โคกเกรียง

 

                                                              หมู่ที่ ๑๑ บ้านลำพุก

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสหศึกษา  เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่บ้านโชคบรันพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลสมุด  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  มีพื้นที่  ๖๐  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่สูง ประกอบด้วยหินและดินลูกรังเป็นส่วนมาก

 

          ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๓  เดิมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นสาขาของโรงเรียน ประสาทวิทยาคาร โดยจัดตั้งเป็นสาขาเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๓ โดยการริเริ่มของสภาตำบลทุ่งมน    ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด ๕๔ คน  โดยมี   นายมานพ  แผลงดี เป็นผู้ดูแลสาขา
          ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๔  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันมี นายทวนทอง  กล่อมจิต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เป็นผู้ดูแลสาขา

 

วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลชื่อว่า “ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ” มี นายทวนทอง   กล่อมจิต  รักษาการครูใหญ่คนแรก       

 

วันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๓๙  ถึง วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๔๓                             

นายวิเชียร  สุดใสดี  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

 

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕                                 

นายวสันต์  คำเกลี้ยง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

 

วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   ถึง  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๖

         นายวสันต์  คำเกลี้ยง    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

 

วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน ถึง ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์

         อาจารย์ ๒ ระดับ  ๗  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗

นายพิเชฐ  ละหุ่งเพ็ชร  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

และ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ถึง ๑๗ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑

 

วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

        นายศรีสุนทร  ส่งเสริม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายวสันต์  ปัญญาธานี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ถึง ปัจจุบัน

นายกิตติชัย   แผ่นจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 

sm 01

: : : : :
ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม.33. สงวนลิขสิทธิ์.